ILUSTRACJE ARCHEOLOGICZNE

 

Ewa Pazyna ? archeolog i rysowniczka zabytków, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Pierwsze rysunki zabytków archeologicznych wykonane pod okiem prof. Jerzego Gąssowskiego podczas wykopalisk w Podebłociu, w trakcie studiów praca w dziale dokumentacji rysunkowej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Od 1993 stała współpraca ilustratorska z wydawnictwami oraz autorami publikacji  archeologicznych w kraju i za granicą.


 

Rysunki zabytków archeologicznych w kilkudziesięciu publikacjach, m.in.:

 • Bitner-Wróblewska A. 1994  - Et baltisk smykke. Forbindelser mellem Bornholm og baltikum Folkevandringstid, Fra Bornholm Museum 1991-1993, s. 89-96
  1995  - Long Distance ? Close Connections. Norway and the Balt Land during Migration Period, UO? 1993/1994, s. 171-189, Oslo
  2001  - From Samland to Rogaland, s. 62, 67, 72, PMA Warszawa
 • Waluś A.
  1995 ? Popielnice ?oczkowe? i twarzowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych, razem czy osobno? Materiały z konferencji, s. 93, 95-96, PMA Warszawa
 • Szymański P.
  2000  - Bransoleta z mazurskiego cmentarzyska w Wyszemborku ? ślad kontaktów z kulturą przeworską na Mazowszu?, Światowit XLIII, Fascykuł B, s. 258-263
  2004  - ??????????? ????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????, ?Archeologia Lituana? 4, s. 82-94
  2005 - Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. X, Warszawa
 • Iwanowska G.
  2006  - Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem, PMA Warszawa
 • Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J.
  2006  - Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, s. 440-444, Berlin
  2007  - Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow.elbląski, stan. 7, Wiadomości Archeologiczne, t. LIX, s. 45-75
  2008  - Two richly furnished graves with Roman import from the cemetery at Weklice, site 7, Elbląg commune (Poland), Germania 86, s. 227-269
 • Natuniewicz-Sekuła M.
  2005  - Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań warsztatu ceramicznego kultury wielbarskiej, Archeologia Polski, t. L, z. 1-2, s. 53-79
 • Kontny B., Rudnicki M.
  2002  - Ostrogi z Pełczysk, pow. pińczowski. Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich, Światowit 4 (45), Fascykuł B, 145-157, tab. 11-12
  2006  - Zagadka rzymskiej ostrogi nitowanej z Pełczysk, pow. pińczowski, [w:] A. Bursche, R. Ciołek (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III,   Warszawa, s. 63-78
  2009  - Miniatura tarczy z Pelczysk ? mały przedmiot, wielkie sprawy (The miniature schield from Pelczyska ? small object, great affairs), [in:] B. Kaim (ed.), Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 29-40
 • Rudnicki M.
  2005  - A Late La T?ne inhumation grave from Pełczyska: Comments on cultural situation in the upland area of Little Poland (with  analysis of  anatomical remains by Karol Piasecki), [w:] H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (red.), Celts on the margin. Studies in European cultural interaction VIIth cent. BC ? I cent. AD. dedicated to Zenon Woźniak, Kraków,s.195-206.
  2007  - Importy rzymskie z Pełczysk, [w:] E. Droberjar, O. Chvojka (red.), Archeologie Barbar? 2006. Sborník príspevk? z II. protohistorické konference. Ceské Budejovice, 21.?24.11.2006, Archeologické Výzkumy v Jizních Cechach, Supplementum 3/I, Ceské Budejovice, s. 93-112.
  2009  - Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Kleinpolen während der späten Lat?nezeit
  und zu Beginn der älteren Römischen Kaiserzeit, [w:] V. Salac, J. Bemmann (red.), Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Krivoklátu 4.?8.12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod, 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Praha-Bonn, s. 289-330
  2009  - New Avar finds from the western part of Lesser Poland, Acta Archaeologica Carpathica XLIV, s. 233-24

 

 

 

powrót do galerii ilustracji archeologicznych